źródło wiedzy o motocyklach

Regulamin

Zasady ogólne

 1. Regulamin strony www.mammotocykl.pl zwany dalej "regulaminem" określa zasady korzystania z portalu internetowego.
 2. Strona podlega stałej kontroli i ewidencjonowaniu przez jej właściciela i/lub administratorów.
 3. Wszelnie materiały dostępne na portalu są ogólnodostępne lub przesyłane do właściciela portalu drogą elektoniczną przez internautów.
 4. Internauta przesyłając materiały do właścicieli portalu, zgadza się na ich przetwarzanie, umieszczenie na portalu i jednocześnie potwierdza posiadanie do nich praw autorskich.
 5. Użytkownicy korzystając z portalu zobowiązują się do bezzwłocznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, błędów oraz wszelkich naruszeń prawa autorskiego.

Korzystanie ze strony mammotocykl.pl

 1. Użytkownicy portalu zobowiązują się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Użytkownicy, w tym zwłaszcza zarejestrowane firmy zobowiązani są w szczególności do:
  • stosowania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  • nienaruszania praw własności przemysłowej w szczególności chronionych znaków towarowych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku. Prawo własności przemysłowej;
  • poszanowania prawnie chronionej sfery dóbr osobistych na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności podejmowania działań niezbędnych dla ochrony tych dóbr, zwłaszcza poprzez uzyskanie zgody zainteresowanych osób;
  • powstrzymywania się od zachowań naruszających przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2000 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • zapewnienia ochrony zbiorom danych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych;
  • przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
  • stosowania przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku prawo prasowe;
  • realizacji postanowień przepisów regulujących działalność w zakresie Internetu, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym i ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o warunkowym dostępie.
 3. Użytkownicy zobowiązują się nie umieszczać na stronach mammotocykl.pl jakichkolwiek materiałów lub przekazów, które stwarzają stan naruszenia prawa lub zagrażają powstaniem naruszenia prawa.
 4. W celu przeciwdziałania i zapobiegania powstaniu niebezpieczeństwa naruszeniom użytkownicy zapewnią, aby zarówno treść jak i forma materiałów lub przekazów nie miała charakteru:
  • pornograficznego lub przestępczego
  • nawołującego do nienawiści narodowej, etnicznej, rasowej lub wyznaniowej
  • wulgarnego
  • naruszającego dobre obyczaje

Nadzór i odpowiedzialność

 1. Zamieszczanie na portalu informacji o charakterze handlowym, promocyjnym lub reklamowym wymaga uzyskania uprzedniej zgody administratorów poprzez akceptację i dopuszczenie na stronę owych treści.
 2. W przypadku nieprawidłowych treści ogłoszeń i/lub ich zmiany na treści naruszające prawo i dobre obyczaje przez zarejestrowanych i nie zarejestrowanych użytkowników, administratorzy strony zastrzegają sobie prawo do wykonywania prewencyjnej kontroli treści ogłoszeń, a nawet ich zmiany lub usunięcia ze strony do zablokowania zarejestrowanego użytkownika włącznie bez powiadomienia.
 3. Prawne zasady korzystania z portalu mammotocykl.pl oparte są przede wszystkim na prawie Rzeczypospolitej Polskiej
 4. W przypadku drastycznego pogwałcenia obowiązującego prawa i/lub regulaminu właściciele i/lub administratorzy strony w stosunku do osób i/lub instytucji nie przestrzegających regulaminu mogą stosować zasady odpowiedzialności na drodze sądowej.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu bez powiadomienia.
 6. Korzystanie z serwisu mammotocykl.pl oznacza akceptację regulaminu.
 7. Właściciel/administrator nie odpowiada za treści publikowane przez użytkowników i skutki podjętych przez nich działań oraz za straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych lub innych wartości materialnych lub prawnych.

Warto zobaczyć


ostatnio dodane

najpopularniejsze

warsztaty motocyklowe

zobacz nas na...

kontakt